Zemědělské obchodní družstvo Habry, Sportovní 452, Habry, 582 81, IČ 00122319

Představenstvo Zemědělského obchodního družstva Habry si Vás tímto dovoluje pozvat na členskou schůzi Zemědělského obchodního družstva Habry, IČO 00122319, která se bude konat dne 22.6.2018 v závodní jídelně ZOD Habry. Prezence členů je od 12 hodin do 13 hodin. Jednání bude zahájeno ve 13 hodin.

Program jednání:

  1. Zahájení a oznámení o účasti
  2. Volba zapisovatele, jmenování ověřovatelů zápisu a sčitatelů hlasů
  3. Výroční zpráva představenstva za rok 2017
  4. Zpráva o činnosti kontrolní komise
  5. Hospodaření za rok 2017, schválení roční účetní závěrky, rozdělení zisku
  6. Diskuse
  7. Rekapitulace jednání členské schůze

Na Vaši účast se těší představenstvo družstva.

S podklady k jednotlivým bodům projednávaným na schůzi, které nejsou přílohou této pozvánky, se můžete seznámit v pracovních dnech od 7.00 do 15.00 v kanceláři předsedy představenstva.

Po ukončení členské schůze Vás zveme na občerstevní a posezení při hudbě a tanci. Zváni jsou také ostatní zaměstnanci ZOD Habry.

Svoz na schůzi je zajištěn osobními automobily: Frýdnava 12:00
  Rybníček 12:10
  Leškovice    12:20
  Chrtníč 12:30

Pokud se členské schůze nechcete nebo nemůžete zúčastnit,využijte prosím možnosti udělit plnou moc jiné osobě. Svolání náhradní členské schůze nutné v případě, že by členská schůze dne 22.6.2018 nebyla usnášení schopná, by představovalo nemalé náklady.

Děkujeme za pochopení.Přílohy:
Pozvánka na výroční členskou schůzi